„Kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Modernizacja budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46” - „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach. Budowa instalacji zbiornikowe

Informacje

  • Czas realizacji

    08/2018 - 12/2019

  • Kategoria

    Budownictwo użyteczności publicznej

Opis realizacji


Zakres wykonanych prac:

1) Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie zgodnym z PFU, niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji
administracyjnej (pozwolenia na budowę) z uzyskaniem wynikających z przepisów opinii, pozwoleń oraz innych
niezbędnych uzgodnień

2) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót, na które składa się w szczególności:
- Przebudowa klatki schodowej – dostosowanie do wymagań p.poż.,
- Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych,
- Przebudowa toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- Zamurowania i dobudowa ścian,
-  Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: roboty glazurnicze, malarskie, ślusarskie, montaż stolarki
drzwiowej,
- Budowa (nadbudowa) pomieszczenia kotłowni – kocioł na gaz LPG,
- Budowa zadaszonego tarasu w konstrukcji stalowej na dachu kotłowni,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych,
- Ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych,
- Ocieplenie dachu,
- Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- Wymiana okien, drzwi i bram zewnętrznych na nowe,
- Budowa zbiorników na gaz LPG w pobliżu budynku,
- Budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku,
- Budowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej (z odzyskiem ciepła),
- Wymiana instalacji oświetleniowej na niskoenergetyczną, wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej,
- Roboty związane z zagospodarowaniem terenu: roboty brukarskie, plantowanie terenu.

4) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z uzyskaniem wynikających z przepisów opinii, pozwoleń oraz innych
niezbędnych protokołów i uzgodnień.